Miloš Borovšak

Inducirane fazne spremembe v kristalih η-Mo4O11 s pomočjo ultrahitrih laserskih sunkov/Ultra-fast laser pulses induced phase changes in η-Mo4O11 crystals

ANALI PAZU 10(2020)  Št./No. 1-2   strani/pages 10-14

Celotno besedilo/Full text (pdf)

Povzetek: V članku so predstavljeni rezultati meritev fluenčne odvisnosti tranziente reflektivnosti vzbujene z ultrakratkimi laserskimi pulzi v kristalih η-Mo4O11. Rezultati meritev kažejo, da lahko v kristalih pri nizkih temperaturah z dovolj veliko fluenco induciramo fazni prehod, ki ni znan iz temperaturnega faznega diagrama.

Slovenščina
Miloš Borovšak