Inducirane fazne spremembe v kristalih η-Mo4O11 s pomočjo ultrahitrih laserskih sunkov/Ultra-fast laser pulses induced phase changes in η-Mo4O11 crystals

ANALI PAZU 10(2020)  Št./No. 1-2   strani/pages 10-14

Celotno besedilo/Full text (pdf)

Povzetek: V članku so predstavljeni rezultati meritev fluenčne odvisnosti tranziente reflektivnosti vzbujene z ultrakratkimi laserskimi pulzi v kristalih η-Mo4O11. Rezultati meritev kažejo, da lahko v kristalih pri nizkih temperaturah z dovolj veliko fluenco induciramo fazni prehod, ki ni znan iz temperaturnega faznega diagrama.

Ključne besede: ultra hitra optična spektroskopija, molibdenovi oksidi, fazne spremembe.

Abstract: The article presents the experimental result of fluence dependence of the transient reflectivity response to ultra-fast laser pulses in η-Mo4O11 crystals. Results of the experiment show that at certain fluences at low temperatures phase changes can be induced in the crystals which are not seen  inthe temperature phase diagram.

Key words: ultra-fast optical spectroscopy, molybdenum oxides, phase changes.

Vsi prispevki avtorja: 
Številka revije: