Anali PAZU

ANALI PAZU je mednarodno recenzirana znanstvena periodična publikacija, z mednarodnim uredniškim odborom in odprtim spletnim dostopom (Open Access Journal).
 
Izdaja jo Združenje Pomurska akademsko znanstvena unija - PAZU. Glavni namen izdajanja revije je objavljanje recenziranih znanstvenih in strokovnih člankov, ki opisujejo nova znanstvena odkritja, zaradi česar so bistvenega pomena za napredek znanosti.
 
ANALI PAZU zavzema mesto znanstvene revije za interdisciplinarno in transdisciplinarno povezovanje naravoslovja, tehnike, medicine in biotehnike. V svoji vsebinski usmeritvi revija objavlja vrhunske domače in mednarodne znanstvene izsledke, še zlasti znanstvene prispevke, usmerjene k interdisciplinarno ali transdisciplinarno obravnavanim aktualnim tematikam, ki presegajo disciplinarne okvire in vključujejo vsa znanstvena in strokovna področja navedenih znanstvenih ved. Jedro revije (80%) predstavljajo izvirni znanstveno raziskovalni članki. 
 
Založnik revije ANALI PAZU pa je: Univerzitetna založba Univerze v Mariboru (Slomškov trg 15, SI-2000 Maribor, t: +386 2 25 07 478, m: zalozba@um.si). 
 

Odprti dostop - licenca Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

Revija ANALI PAZU ima odprti spletni dostop (Open Access Journal), njena vsebina je na teh spletnih straneh brezplačno dostopna vsakomur. Uporabniki lahko berejo, shranjujejo, razmnožujejo, distribuirajo, tiskajo, iščejo, indeksirajo, pošiljajo in povezujejo celotna besedila člankov revije ali jih uporabljajo za katerikoli drug zakoniti namen, brez predhodne prošnje za dovoljenje. Avtor obdrži materialne avtorske pravice in je pri objavi publikacije založniku dovolil objavo (ang. licence to publish).

Dovoljena uporaba je označena z licenco avtorskopravnega modela Creative Commons in sicer, za celotno revijo velja licenca: Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0). Kar pomeni: Priznanje avtorstva-Nekomercialno-Deljenje pod enakimi pogoji. 

 

Priznanje avtorstva-Nekomercialno-Brez predelav
CC BY-NC-ND

Izjava o spoštovanju založniških in akademskih etičnih standardov

Vsi, ki sodelujejo pri snovanju in izdajanju revije so zavezani k zagotavljanju najvišjih etičnih standardov objavljanja v reviji. Etične smernice objavljanja in Izjavo o zlorabi, smo povzeli po načelih COPE – Committee on Publication Ethics (https://publicationethics.org/).

  • Pri recenziranju in objavi upoštevamo najvišje založniške in akademske etične standarde.  
  • Uredništvo revije zagotavlja, da so vsi prispevki pred objavo dvojno slepo recenzirani. Recenzije opravljajo strokovnjaki s področja, ki ga prispevek obravnava.
  • O sprejemu ali zavrnitvi prispevka odloča odgovorni urednik na podlagi ocene recenzenta in mnenja področnega urednika, pri tem se lahko posvetuje tudi z ostalimi člani uredništva. Na presojo primernosti prispevka nimajo nobenega vpliva narodnost, rasa, spol, jezik, vera, politično prepričanje ali katerakoli druga osebna okoliščina avtorja.
  • Člani uredništva ne smejo razkriti vsebine v objavo prejetega prispevka nikomur drugemu razen recenzentom, drugim svetovalcem uredništva in izdajatelju, ki so prav tako zavezani k spoštovanju zaupnosti vsebin.
  • Člani uredništva in drugi, ki se seznanijo z vsebino prispevka  ne smejo uporabiti neobjavljenih podatkov iz prispevka za lastno raziskovalno delo brez izrecnega soglasja avtorja.

Obveznosti recenzentov

  • Recenzenti morajo prejete prispevke obravnavati kot zaupne in ne smejo njihove vsebine kakorkoli posredovati drugim. Brez izrecnega soglasja avtorja ne smejo uporabiti neobjavljenih podatkov iz prispevka za lastno raziskovalno delo. 
  • Recenzenzija mora biti opravljena objektivno. Ugotovitve morajo biti izražene jasno in argumentirano.
  • V kolikor recenzent presodi, da za opravo recenzije ni dovolj usposobljen mora to sporočiti uredništvu in od recenzije odstopiti.  
Pogostost izhajanja ANALI PAZU: 2 številki letno
Začetek izhajanja: 2011
p-ISSN: 2232-416X
e-ISSN: 2820-364X 
Zastopane vede: naravoslovje, tehnika, medicina in biotehnika
 
Prispevki revije ANALI PAZU so vključeni v naslednje informacijske baze:
   - COBISS.si,
   - dLib.si (Digitalna knjižnica Slovenije),
   - Ulrich's Periodicals Directory
   - BIBLIO-B.