Za avtorje

Anali PAZU je znanstvena revija za interdisciplinarno in transdisciplinarno povezovanje naravoslovja in tehnike, medicine ter družboslovja in humanistike. V svoji vsebinski usmeritvi revija objavlja in bo objavljala vrhunske domače in mednarodne znanstvene izsledke z vseh znanstvenih področij, še zlasti znanstvene prispevke, usmerjene k interdisciplinarno ali transdisciplinarno obravnavanim aktualnim tematikam, ki presegajo disciplinarne okvire in vključujejo vsa znanstvena in strokovna področja. Jedro revije predstavljajo izvirni znanstveno raziskovalni članki iz omenjenih področij.

  Navodila za pisanje prispevka

Pri pisanju prispevkov za objavo v reviji morajo avtorji upoštevati napisana in nenapisana pravila znanstvenega izražanja, ki so namenjena zagotavljanju ponovljivosti poskusov ter jasnosti in doslednosti opisanih idej.

Prispevki so lahko napisani v slovenskem (s povzetkom tudi v angleškem jeziku) ali v angleškem jeziku (s povzetkom tudi v slovenskem jeziku); uredništvo jih ima pravico vrniti v jezikovni pregled. Praviloma lahko obsegajo do 2 avtorski poli (60.000 znakov) in morajo biti pregledno strukturirani, po potrebi tudi z vmesnimi naslovi. Naslov (in podnaslov, kadar je to potrebno) prispevka mora jasno odražati njegovo vsebino.

Prispevki morajo imeti povzetek v slovenščini in angleščini, dolžine do 120 besed, s ključnimi besedami v slovenščini in angleščini (do sedem ključnih besed). Če je prispevek napisan samov tujem jeziku (tuji avtor), avtor pošlje povzetek v tujem jeziku, uredništvo pa poskrbi za prevod povzetka v slovenski jezik.

Prispevek mora biti oblikovan v skladu z navodili dostopnimi na naslednji povezavi: navodila_Anali_PAZU

  Oddaja prispevka

Prispevek je treba oddati po elektronski pošti na naslov anali@pazu.si , pri tem imenujte datoteko po priimku prvega avtorja.
 
Ob oddaji prispevka je potrebno priložiti naslednjo Izjavo o avtorstvu
 
V elektronskem sporočilu mora avtor navesti 3 potencialne recenzente članka z njihovimi polnimi naslovi zaposlitve.
 
Za objavljeno avtorsko delo pripadajo avtorju vse moralne avtorske pravice. Materialne avtorske pravice pa avtor prenese izključno na izdajatelja.
 
  Uredniški postopek

Urednik znanstvene revije, pošlje prispele članke anonimno v pregled recenzentom, strokovnjakom na področju, ki ga opisuje članek. Ti preverijo, ali je opisana hipoteza unikatna in ustrezno osnovana na že objavljenih dejstvih, ali so opisane metode predstavljene dovolj natančno, da jih je možno ponoviti in so ustrezne za preverjanje izpostavljene teorije ter ali so zaključki ustrezni, glede na rezultate in dovolj pomembni za napredek znanosti.

Uredništvo po prejemu elektronske verzije prispevka, avtorja po elektronski pošti obvesti o prejemu prispevka, ki gre v recenzentski postopek. Avtor je o sprejemu ali nesprejemu prispevka v objavo obveščen v času do 3 mesecev po prejemu prispevka. V istem času avtor prejme elektronsko pismo, v katerem ga uredništvo obvesti o morebitnih nujnih in priporočenih popravkih, po potrebi se lahko od avtorja zahteva vnovičen jezikovni pregled besedila. Avtor mora vrniti popravljen prispevek v roku 15 dni od prejema poziva.

Po objavi prispevka avtor prejme 1 izvod revije na domači ali delovni naslov in separat prispevka v elektronski obliki na elektronski naslov.

Uredništvo članek opremi tudi z UDK vrstilcem, prispevki pa so razvrščeni v naslednje kategorije:
- Izvirni znanstveni članek vsebuje izvirne rezultate lastnih raziskav, ki še niso bili objavljeni. Članek je recenziran. Avtor se z izjavo obvezuje, da prispevka ne bo objavil drugje.
- Strokovni članek prikazuje rezultate strokovnih raziskav. Tudi ti prispevki so recenzirani in avtor se z izjavo obveže, da prispevka ne bo objavil drugje.
- Pregledni članki imajo značaj izvirnih del. To so natančni in kritični pregledi literature iz posameznih zanimivih strokovnih področij. - Poročilo vsebuje krajše znanstvene informacije o zaključenih raziskovanjih ali kratek opis strokovnih in znanstvenih srečanj. Taki prispevki naj vsebujejo od 3000 do 7500 znakov.
- Strokovna recenzija predstavlja znanstvenokritično ovrednotenje relevantnih objavljenih znanstvenih knjig. Prispevki naj vsebujejo od 3000 do 7500 znakov. Prispevke, ki ne bodo ustrezali omenjenim kriterijem, bo uredništvo prisiljeno zavrniti.