Zdravljenje ponovljene ali metastatske bolezni s tedensko kemoterapijo docetaxel/cisplatin/5-fluorouracil (TCF) pri bolnikih s ploščatoceličnim rakom glave in vratu / Weekly chemotherapy with docetaxel/cisplatin/5-fluorouracil (TPF) for tretment of patien

Cvetka Grašič Kuhar, Andrej Vogrin, Branko Zakotnik  

Anali PAZU, 1 (2011), št. / No. 2 , strani / pages 147-153  
Celotno besedilo / Full text (PDF

Povzetek: Bolnike z rakom glave in vratu v zelo dobrem splošnem stanju ob lokalni in/ali regionalni ali oddaljeni ponovitvi lahko zdravimo s kombinacijo citostatikov in tarčnega zdravila (cisplatin, 5-fluorouracil in cetuksimab) v tritenskih ciklusih. Bolnike v slabšem splošnem stanju zdravimo z monoterapijo, ponavadi z metotreksatom, s katerim dosežemo manj odgovorov na zdravljenje in krajše preživetje. Na Onkološkem inštitutu v Ljubljani smo pri bolnikih v slabšem splošnem stanju preizkusili zdravljenje s kombinacijo treh citostatikov (docetaksel 20 mg/m2, cisplatin 20 mg/m2 in 5-fluorouracil 350 mg/m2 intravensko) kot tedensko kemoterapijo. Rezultate smo analizirali retrospektivno. Zdravili smo 15 bolnikov, v starosti 45-78 let (srednja starost 60 let), srednje trajanje spremljanja je bilo 9,5 mesecev. Bolniki so prejeli povprečno 9 (4-15) tedenskih aplikacij kemoterapije. Sedeminosemdeset odstotkov bolnikov je imelo klinično korist zdravljenja (popolni odgovor - 2 bolnika, delni odgovor - 6 bolnikov, stagnacija bolezni - 5 bolnikov). Srednje preživetje do progresa bolezni je bilo 6,2 meseca, srednje celotno preživetje 11,1, mesecev. Hematološka toksičnost je bila nizka (ena nevtropenija 3. stopnje, nobenih epizod febrilne nevtropenije, 12 infektov pri 8 bolnikih, 4 hospitalizacije zaradi infekta). Od nehematološke toksičnosti smo beležili eno drisko 3. stopnje. Pri dveh bolnikih je bilo potrebno odmerek citostatikov znižati. Pri enem bolniku je prišlo do nenadne smrti. Bolniki tedensko kemoterapijo docetaksel, ciplatin in 5-flourouracil relativno dobro prenašajo. Učinkovitost zdravljenja in preživetje do napredovanja bolezni je sta vzpodbudna za to populacijo bolnikov.
Ključne besede: ponovljeni / metastatski rak glave in vratu; kemoterapija

Abstract: Patients with relapsed or metastatic squamous cell head and neck cancer in good performance status could be treated with cisplatin, 5-fluorouracil (and cetuksimab) in three-weekly cycles. Patients in poor performance status are treated with methotrexate monochemotherapy resulting in lower response rate and shorter survival. At our institution we treated patients in poor performance status with weekly TPF chemotherapy (docetaksel 20 mg/m2, cisplatin 20 mg/m2 in 5-fluorouracil 350 mg/m2 intravenously). Results were analysed retrospectively. Fifteen patients aged 45-78 years (median age 60 years) were treated. Median follow-up was 9.5 months. Patients received median 9 (min 4-max 15) weekly applications of chemotherapy. Eightyseven percent of patients had clinical benefit (complete remission - 2 pts, partial remission - 6 pts, stable disease - 5 pts). Median progression free survival was 6.2 months, median overall survival was 11.1 months. Hematological toxicity was low (one grade 3 neutropenia, no febrile neutropenia, 12 infective episods in 8 patients, 4 hospitalizations due to infection). Among nonhematological toxicity we recorded one grade 3 diarrhea. In two patients the dose of chemotherapy need to be adjusted. One sudden death occured. Weekly TPF chemotherapy was well tolerated. Efficacy and progression free survival are encouraging for patients in poor performance status.
Key words: relapsed / metastatic head and neck cancer; chemotherapy  

 

Številka revije: