Poslovni model BESORC (business exellence and social resposibility company) – pot iz krize, ohranjanje naravnega okolja in zmanjševanje razlik med ljudmi v svetu / BUSINESS MODEL BESORC (Business Excellence and social resposibility company) - The way out

 
Anali PAZU, 3 (2013), št. / No. 1, strani / pages 34-40
Celotno besedilo / Full text (PDF)

Povzetek: V prispevku je predstavljen izviren poslovni model BESORC. Ime modela izhaja iz začetnic naslednjih besed BUSINESS EXELLENCE AND SOCIAL RESPOSIBILITY COMPANY. Model se je modificiran preizkusil v praksi in dal dobre rezultate. Model vsebuje elemente orodij kakovosti, odličnosti, etiko, trajnostni razvoj, ustrezno vodenje, motivacijo, komunikacijo, inovacije in stalne spremembe. Uporaba modela omogoča organizacijam, da se uspešno spoprimejo s krizo ter so na dolgi rok učinkovite in uspešne.
Ključne besede: poslovni model, kakovost, odličnost, etika, trajnostni razvoj, vodenje, motiviranje, komunikacija, inovacije, spremembe.
 
Abstract: This paper presents a unique business model BESORC. Model name derives from the initials of these words exellence BUSINESS AND SOCIAL resposibility COMPANY. The model is a modified and tested in practice good results. The model contains elements of quality tools, and excellence, ethics, sustainable development, proper leadership, motivation, communication, innovation and constant change. Using the model enables organizations to successfully cope with the crisis and are in the long run efficient and effective.
Key words: business model, quality, excellence, ethics, sustainable development, leadership, motivation, communication, innovation, change.
 

Vsi prispevki avtorja: 
Številka revije: