Dopolnilna hormonska terapija bistveno izboljša izid bolezni pri hormonsko odvisnem vnetnem raku dojke / Adjuvant hormonal therapy significantly improved outcome in patients with hormonal receptor positive inflammatory breast cancer

Cvetka Grašič Kuhar in Branko Zakotnik
 
Anali PAZU, letnik 1, leto 2011, št. 1, strani 75-82
Celotno besedilo / Full text (PDF)
 
Povzetek
OSNOVE: Vnetni rak dojke (VRD) je redka, vendar zelo agresivna oblika raka dojke. Pri več kot polovici bolnic so ob postavitvi diagnoze prisotni zasevki v pazdušnih bezgavkah, pri tretjini tudi oddaljeni zasevki. Izid VRD je kljub multimodalnemu zdravljenju, ki vključuje sistemsko zdravljenje, operacijo in obsevanje, slab.
NAMEN: retrospetivno ugotoviti izid zdravljenja pri bolnicah z VRD v dveh različnih časovnih obdobjih ter vpliv zdravljenja z dopolnilno hormonsko terapijo (HT) na izid VRD.
BOLNICE: Vključili smo 118 bolnic z VRD, ki ob diagnozi niso imele oddaljenih zasevkov in so se zdravile na Onkološkem inštitutu v Ljubljani v obdobju 1983-87 (skupina A) in 2001-05 (skupina B).
REZULTATI: Bolnice skupine A so bile zdravljene s kemoterapijo po shemi CMF, skupine B z  antraciklini (56%), kombinacijo antraciklinov in taksanov (36%) ali CMF (7%).  Večina bolnic je imela operacijo (100 vs. 83%) in dopolnilno obsevanje (73 vs. 81% bolnic;  skupina A vs. B). Dopolnilno HT je prejelo 7/27 bolnic skupine A oz. 28/31 bolnic skupine B s hormonsko odvisnim VRD (srednje trajanje 5 mes. v skupini A, 44 mes. v skupini B). Srednji čas do ponovitve je bil 16,9 (skupina A) in. 34,2 mes. (skupina B; p=0,01). Srednje celotno preživetje  skupine A je bilo 33,8 mes., skupine B pa 56,6 mes. (p=0,06). Bolnice s hormonsko odvisnim VRD, zdravljene z dopolnilno HT, so imele najdaljši čas do ponovitve bolezni (89 mes.) in celotno preživetje (91 mes.).
ZAKLJUČKI: Preživetje brez ponovitve bolezni in celotno preživetje se je od obdobja 1983-87 do 2001-05 podaljšalo, najbolj pri bolnicah s hormonsko odvisnim VRD, ki so prejele dopolnilno HT.
Ključne besede: vnetni rak dojke; dopolnilna hormonska terapija; preživetje brez ponovitve bolezni

Abstract
BACKGROUND: Inflammatory breast cancer (IBC) is a rare but very agressive subtype of breast cancer. More than half of patients have already axillary lymph node metastasis and a third have distant metastasis at the time of diagnosis. Despite multimodality therapy, which include systemic chemotherapy, surgery and radiation therapy, the outcome of IBC is still poor.
AIM: retrospective evaluation of outcome of patients with IBC treated in two different time periods and impact of adjuvant hormonal treatment (HT) on the outcome of IBC. 
PATIENTS AND METHODS: we included in our study 118 pts with nonmetastatic IBC, treated in period 1983-87 (group A) and 2001-05 (group B)
RESULTS: patients in group A have been treated with CMF chemotherapy, in group B with  anthracyclines (56%), anthracyclines and taxanes in sequence (36%) or CMF (7%).  Most of patients had definitive surgery (100 vs. 83%) and adjuvant radiation (73 vs. 81% pts;  group A vs. B). Adjuvant HT received 7/27 pts in group A and 28/31 pts in group B with hormonal receptor positive IBC (median duration 5 months in group A, 44 months in group B). Median time to reccurence was 16.9 (group A) and 34.2 months (group B; p=0.01). Median overall survival was 33.8 vs. 56.6 months (p=0.06) in group A vs. B, resp. Patients with endocrine responsive IBC, treated with adjuvant HT, had the longest relapse free and overal survival (89 and 91 months, resp.).
CONCLUSION: Relapse free and overall survival improved from period 1983-87 to 2001-05. The greatest improvement was in endocrine responsive IBC who received adjuvant HT.
Key words: inflammatory breast cancer; adjuvant hormonal therapy; relapse free survival

Vsi prispevki avtorja: 
Številka revije: