Nova generacija udarne in vibracijske izolacije na osnovi visokotlačne omrežne tehnologije

Nova generacija udarne in vibracijske izolacije na osnovi visokotlačne omrežne tehnologije

New generation impact and vibration insulation based on high pressure force-network technology

ANALI PAZU 11(2021)  Št./No. 1-2   strani/pages 38-51

Celotno besedilo/Full text (PDF)

Abstract: The article reviews the know-why and the know-how of an invention based on the patented dissipative granular high-pressure technology. It was found that by proper selection of damping material and hydrostatic pressure to which material is exposed during the loading, one can match material maximum damping properties with the frequency or rate of the applied loading. In this way one can fully utilize damping characteristics of the selected material and maximize the energy absorption properties of a damper. Using this unique potential of the dissipative granular high-pressure technology one can build ultimate damping elements that surpass the existing damping elements for sever orders of magnitude. Applications of such damping elements include for instance supports for industrial machines to damp vibrations, fundaments in building constructions to reduce susceptibility to earthquake damage and resonance, as well as trains and railway tracks to reduce vibration during travel, and to improve passive car safety in road transportation. This article reviews phenomenological description of the time-dependent response of polymeric material when excited by impact- or vibrational loading needed in development of the new generation impactand vibration isolation.

Key words: effect of pressure; viscoelasticity; dissipative granular materials; damping elements; thermoplastic polyurethane; earthquake and railway isolation; passive car safety.

Povzetek: Članek obravnava znanje izuma, ki temelji na patentirani disipativni zrnati visokotlačni tehnologiji. Ugotovljeno je bilo, da je z ustrezno izbiro dušilnega materiala in hidrostatičnim tlakom, ki mu je material izpostavljen med nakladanjem, mogoče ujemati največje lastnosti dušenja materiala s pogostostjo ali hitrostjo uporabljene obremenitve. Na ta način lahko v celoti izkoristimo lastnosti dušenja izbranega materiala in povečamo absorpcijske lastnosti lopute. Z uporabo tega edinstvenega potenciala disipativne zrnate visokotlačne tehnologije je mogoče zgraditi vrhunske dušilne elemente, ki za nekaj vrst presegajo obstoječe dušilne elemente. Uporaba takšnih blažilnih elementov vključuje na primer nosilce za industrijske stroje za dušenje vibracij, temelje v gradbenih konstrukcijah za zmanjšanje dovzetnosti za potresne poškodbe in resonanco, pa tudi vlake in železniške tire za zmanjšanje vibracij med potovanjem in za izboljšanje pasivne varnosti avtomobilov na cestah prevoz. Ta članek obravnava fenomenološki opis časovno odvisnega odziva polimernega materiala, ko ga vzbudi udarna ali vibracijska obremenitev, potrebna pri razvoju nove generacije izolacije udarcev in vibracij.

Ključne besede: učinek tlaka; visokoelastičnost; disipativni zrnati materiali; dušilni elementi; termoplastični poliuretan; potresna in železniška izolacija; pasivna varnost avtomobilov.

Številka revije: