Šolska prehrana v Sloveniji in v nekaterih evropskih državah

Šolska prehrana v Sloveniji in v nekaterih evropskih državah

School meals in Slovenia and some European countries

ANALI PAZU 11(20201)  Št./No. 1-2   strani/pages 16-29

Celotno besedilo/Full text (PDF)

Povzetek: Ponudba zdravih in uravnoteženih obrokov v šolah, poleg izobraževanja in ozaveščanja otrok o pomenu zdrave prehrane, predstavlja pomemben javnozdravstveni ukrep. Prispevek prikazuje opis sistema organizirane šolske prehrane v Sloveniji ter primerjavo s trinajstimi državami v Evropi. Slovenija sodi med države s preko sedemdeset letno tradicijo šolske prehrane. Področje je urejeno z zakonodajo, vzgojno-izobraževalni zavodi pa imajo zagotovljene človeške, finančne in prostorske vire, ki omogočajo načrtovanje, pripravo in razdeljevanje šolskih obrokov. Ureditev in pristopi zagotavljanja obrokov v času pouka se v Evropi razlikuje od države do države in so odvisni od različnih dejavnikov. Večina držav ima decentralizirano ureditev, kjer se odgovornost za zagotavljanje šolske prehrane prenese na ustanovitelja (lokalno skupnost) in vzgojno-izobraževalni zavod. Slovenija sodi med države, ki ima poleg celovite organiziranosti ukrepa šolske prehrane in subvencioniranja obrokov zakonodajno urejeno tudi strokovno spremljanje s svetovanjem, ki ga sistematično in usklajeno izvaja Nacionalni inštitut za javno zdravje.

Ključne besede: šolski obroki; šolsko kosilo; prehrana; osnovna šola; otroci in mladostniki.

Abstract: Offering healthy and balanced meals in schools, in addition to educating and raising children’s awareness on the importance of healthy nutrition, is an important public health measure. The article presents a description of the organized school meals system in Slovenia and a comparison with thirteen European countries. Slovenia is one of the countries with over seventy-year old tradition of school meals. The field is regulated by law, whereas educational institutions are provided with human, financial and spatial resources, which enable planning, preparation and distribution of school meals. The arrangements and approaches to providing meals during school hours vary from country to country in Europe and depend on various factors. Most countries have a decentralized arrangement where the responsibility for providing school meals is transferred to the founder (local community) and the educational institution. Slovenia is a country that, in addition to the comprehensive organization of the measure of school meals and subsidies for meals, also has a legally regulated professional monitoring with counselling, which is systematically coordinated throughout the country by the National Institute of Public Health.

Key words: school meals; school lunch; diet; primary school; children and adolescents

Številka revije: