Primerjava ocene telesne zunanjosti v različnem starostnem obdobju pri posavskem konju / Comparison of conformation trait scores of foals and adults in Posavje horse breed

ANALI PAZU, 9 (2019), št. / No. 1-2, strani / pages 22-27

Celotno besedilo / Full text (PDF)

Povzetek: The objective of the study was to detect the differences of the conformation scores between foals and adult Posavje horse breed. At the Department for selection of horses in Veterinary Faculty, data of conformation scores determines criteria for quality of breeding animals in breeding objective and registering in Studbook. Evaluating data of type, head, neck, front part, middle part, hind part, conformation of front limbs and hind limbs from 1995 till 2007 were analysed. Estimated heritabilities for scored conformations trait in Posavje horse (556) were low to moderate (0.03-0.37). The data included conformation valuation of Posavje horse breed male (57) and female foals (353) and adult at admittance in studbook. An average in ten-point scale in the group of mare was 7.25±0.50 for type, 7.39±0.32 for head-neck, 7.57±0.19 for body and 6.44±0.21 points for limbs. An average of valuation points for the same animals as foal was 7.37±0.39 for type, 7.18±0.37 for head-neck, 7.54±0.35 for body and 6.59±0.31 for limbs. A significant differences between valuation of this two groups (p<0.01) was found for type, head-neck and limb conformation traits (paired t-test). Valuation of body was similar in foals and adult animals. The conformation scores of male Posavje horses were for the same conformations traits higher than for female animals. A significant difference (p<0.01) was found only for head-neck. The results show that the relationship between conformation traits of female Posavje horses was weak. In male Posavje horses, the relationship between conformation traits was more informative, most likely because of stringent criterions at evaluation of conformation in foals. Further research in genetic parameters of conformation in young horses, as well as foals, should strengthen breeding programs of Posavje horses and allow earlier selection of superior breeding animals.

Ključne besede: Posavje horse breed, mares, stallions, foals, conformation traits, selection.

Abstract: Namen raziskave je bil ugotoviti razlike ocene telesne zunanjosti žrebet in odraslih živali posavskega konja. Na oddelku za selekcijo konj na Veterinarski fakulteti podatki o oceni telesne zunanjosti določajo merila za kakovost reje živali v rejskih ciljih in registracijo v rodovniške knjige. Analizirani so bili  podatki o oceni tipa, glave, vratu, prednjega, srednjega in zadnjega dela trupa, prednjih in zadnjih nog ter korektnost in izdatnost hodov od leta 1995 do 2007. Ugotovljene vrednosti dednostnh deležev za posamezne lastnosti zunanjosti pri posavskem konju (556) so bile nizke do povprečne (0,03-0,37). Podatki vključujejo tudi ocene telesne zunanjosti populacije posavskega konja pri moških (57) in ženskih žrebetih (353) in ob vpisu v rodovniško knjigo. Povprečje ocene na lestvici modela desetih točk v skupini kobil je bilo 7,25±0,50 za tip, 7,39±0,32 za glavo-vrat, 7,57±0,19 za telo in 6,44±0,21 točk za okončine. Povprečna ocena istih živali kot žrebe je bila 7,37±0,39 za tip, 7,18±0,37 za glavo- vrat, 7,54±0,35 za telo in 6,59±0,31 za okončine. Statistično značilne razlike med skupinama (p < 0,01) so bile ugotovljeno s pomočjo parnega t-testa za tip, glavo-vrat in okončine. Povprečna vrednosti ocene telesa je bila podobna pri žrebetih in odraslih živali. Ocene za lastnosti zunanjosti so bile pri moški populaciji posavskega konja višje od ženske populacije. Statistično značilna razlika (p < 0,01) v oceni lastnosti zunanjosti med moškimi žrebeti in žrebci je bila ugotovljena samo za glavo-vrat. Rezultati kažejo, da je bil odnos med lastnostmi ocene zunanjosti pri ženski populaciji posavskih konj šibek. Pri preiskovani moški populaciji posavskih konj je bilo razmerje med lastnostmi zunanjosti bolj informativno, najverjetneje zaradi strožjih meril pri ocenjevanju lastnosti zunanjosti pri žrebetih. Nadaljnje raziskave genetskih parametrov ocene telesne zunanjosti mladih konj in žrebet, lahko pomembneje ovrednotijo rejski program pri posavskem konju ter omogočijo zgodnejšo odbiro kvalitetnih plemenskih živali.

Keywords: Posavski konj, kobile, žrebci, žrebeta, ocean telesne zunanjosti, selekcija.

 

Vsi prispevki avtorja: 
Številka revije: