Znanje, stališča, prepričanja in trenutne prakse glede elektronskih cigaret med svetovalci za pomoč pri opuščanju kajenja in zdravstvenimi delavci / Knowledge, attitudes, beliefs and current practices regarding electronic cigarettes among smoking...

ANALI PAZU, 8 (2018), št. / No. 1-2, strani / pages 40-49

Celotno besedilo / Full text (PDF)

Povzetek: Svetovalci za opuščanje kajenja in zdravstveni delavci so za paciente pomemben vir informacij o vplivih kajenja na zdravje in pomoči pri opuščanju kajenja. Elektronske cigarete so novejši izdelek, učinkov njihove dolgoročne uporabe na zdravje še ne poznamo. Trenutno raziskave tudi ne potrjujejo, da so učinkovite v pomoči pri opuščanju kajenja. Namen prispevka je pregled obstoječe literature o znanju, stališčih, prepričanjih in praksah glede elektronskih cigaret med svetovalci za opuščanje kajenja in zdravstvenimi delavci. Rezultati kažejo, da je znanje o elektronskih cigaretah pomanjkljivo, stališča in prepričanja o njih pa neenotna in pogosto neskladna z obstoječimi dokazi. Znaten delež zdravstvenih delavcev jih kljub pomanjkanju dokazov priporoča za opuščanje kajenja. Ključno je, da zagotovimo enotno in z dokazi podprto informiranje in svetovanje pacientom glede elektronskih cigaret.

Ključne besede: elektronska cigareta; elektronski sistem za dovajanje nikotina; zdravstveni delavci; znanje; svetovanje; opuščanje kajenja

 

Abstract: Smoking cessation counsellors and healthcare professionals are an important source of information on the health effects of smoking and help in smoking cessation. Electronic cigarettes are a newer product, the effects of their long-term use on health are not yet known. Currently research does not confirm that they are effective in smoking cessation. The aim of this paper is to review the existing literature on knowledge, attitudes, beliefs and practices regarding electronic cigarettes among smoking cessation counsellors and healthcare professionals. Results show, that knowledge about electronic cigarettes is insufficient, and attitudes and beliefs about them are diverse and often inconsistent with existing evidence. Despite a lack of evidence, a substantial proportion of healthcare professionals recommend them for smoking cessation. It is crucial to provide uniform and evidence-based information and counselling to patients about electronic cigarettes.

Keywords: electronic cigarette; electronic nicotine delivery system; health professional; knowledge; counselling; smoking cessation

Vsi prispevki avtorja: 
Številka revije: