Uporaba alilnih intermediatov v novi sintezi heterocikličnega gradnika pitavastatina: 2-ciklopropil-4-(4-fluorofenil)kinolin-3-karbaldehida / Use of allyl intermediates in novel synthesis of pitavastatin key heterocyclic building block: 2-cyclopropyl...

ANALI PAZU, 8 (2018), št. / No. 1-2, strani / pages 13-18

Celotno besedilo / Full text (PDF)

Povzetek: Z novo sintezno metodo smo pripravili 2-ciklopropil-4-(4-fluorofenil)kinolin-3-karbaldehid, ki predstavlja ključni heterociklični gradnik pitavastatina. Sinteza temelji na uvedbi alilne skupine v zgodnji -ciklopropil substituiran ketonski intermediat. Le tega je mogoče ciklizirati v ustrezen kinolin, ki vsebuje alilno skupino na mestu 3 kinolinskega skeleta. 3-Alilno substituiran kinolinski intermediat je mogoče pretvoriti v 2-ciklopropil-4-(4-fluorofenil)kinolin-3-karbaldehid v treh stopnjah, ki vključujejo izomerizacijo dvojne vezi, oksidacijo nastalega alkena v diol in oksidativno cepitev vicinalnega diola. Celotna petstopenjska sinteza omogoča pripravo naslovne spojine s 14-odstotnim celokupnim izkoristkom (68-odstotni povprečni izkoristek na stopnjo) za neoptimizirane reakcijske pogoje ob uporabi industrijsko sprejemljivih reagentov in reakcijskih pogojev.

Ključne besede: statini; pitavastatin; heterociklične spojine; kinolini

Abstract: A key building block of pitavastatin: 2-cyclopropyl-4-(4-fluorophenyl)quinoline-3-carbaldehyde was prepared via a new synthetic method. Key feature of the presented synthetic method is introduction of an allyl group into an early -cyclopropyl substituted ketone intermediate. The latter can be cyclized with (2-aminophenyl)(4-fluorophenyl)methanone into 3-allyl-substituted kinoline. This kinoline can be transformed into title compound in 3 steps involving izomerisation of the allyl into alkene moiety, oxidation of the alkene to diol and oxidative cleavage of vicinal diol. Synthesis enables preparation of title compound in overall 14 % yield (68 % average yield per step) for un-optimized conditions by using industrially acceptable reagents and conditions.

Keywords: statins; pitavastatin; heterocycles; quinolines

Vsi prispevki avtorja: 
Številka revije: