Klinični farmacevt kot del zdravstvenega tima v obravnavi bolnika: Potreba ali nujno zlo? / Clinical pharmacist as a healthcare team member in patient management: Need or necessary evil?

ANALI PAZU, 8 (2018), št. / No. 1-2, strani / pages 8-12

Celotno besedilo / Full text (PDF)

Povzetek: Vključitev kliničnega farmacevta v zdravljenje z zdravili neposredno na vizitah in oddelkih je eden izmed najboljših načinov zmanjšanja napak v zdravljenju z zdravili. Za tovrstno vključitev obstajajo najkvalitetnejši dokazi iz dobro zasnovanih kliničnih raziskav in meta-analiz (Ia dokazi). Kljub temu, da so pozitivni učinki dela kliničnega farmacevta pogosto opisani, sodelovanje v realni klinični praksi pogosto ne sledi pozitivnim rezultatom. V tem prispevku prikazujemo priporočila, dobre in slabe prakse ter povzemamo stanje na tem področju v Sloveniji. Prispevek lahko služi kot pomoč zdravnikom in kliničnim farmacevtom ter predvsem vodilnim v bolnišnicah, k vzpostavitvi ustreznih oblik sodelovanja dela v timu na oddelkih, ki vodijo do optimalnih kliničnih in ekonomskih izidov.

Ključne besede: klinična farmacija; sodelovanje v zdravstvenem timu; dokazi; sistemi v Sloveniji; optimizacija.  

Abstract: The clinical pharmacist inclusion in the patient treatment process including ward roundings and department work is one of the best approaches in medical errors reducing. There are supportive data obtained from the highest quality of well-designed clinical trials and meta-analyzes (Ia evidence) for this type of service. Although the positive effects of this collaboration have been described frequently, a cooperation in real clinical practice often does not follow these positive evidences. In this paper, the recommendations, good and bad practices including current Slovenian situation within this field has been summarized. This contribution can serve as a help to physicians and clinical pharmacists and, in particular, hospital leaders, to establish appropriate forms of collaboration leading to optimal clinical and economic outcomes.

Keywords: clinical pharmacy; healthcare team membership; evidences; Slovenian systems; optimization.

Vsi prispevki avtorja: 
Številka revije: