The new approach of the production technique of discontinuous Cu-C composite / Nov pristop v proizvodni tehniki diskontinurnega Cu-C kompozita

Rebeka Rudolf in Ivan Anžel

 

Anali PAZU, 2 (2012), št. / No. 1, strani / pages 32-38
Celotno besedilo / Full text (PDF)

 

Abstract: The samples of the Cu-C composite were produced by two different techniques: (i) the sintering of powders, and (ii) the internal carbonisation of rapidly solidified pure copper. The aim of the present research was to produce a discontinuous Cu-C composite with the submicron dispersion of graphite particles. The results of our microstructural investigation show that the use of the mechanical alloying and sintering of consolidated powders is an inappropriate way to achieve a submicron dispersion of the graphite particles. On the other hand, the combination of rapid solidification and internal carbonisation was found to be an efficient technique to obtain the requested microstructure.

Key words: Cu-C composite; sintering; internal carbonisation; microstructure

Povzetek: Vzorci Cu-C kompozita so bili izdelani z dvema različnima tehnikama: (i) s sintranjem prahu in (ii) z notranjo karbonizacijo hitro strjenega čistega prahu. Namen raziskovalnega dela je bil izdelati diskontinuiran Cu-C kompozit s pod-mikrometrsko disperzijo grafitnih delcev. Rezultati mikrostrukturnih preiskav kažejo, da uporaba mehanskega legiranja ter sintranja konsolidiranih prahov ni učinkovita metoda za dosego pod-mikrometrske disperzije grafitnih delcev. Po drugi strani pa se je kombinacija hitrega strjevanja in notranje karbonizacije pokazala kot učinkovita tehnika za dosego želene mikrostrukture.
Ključne besede: Cu-C kompozit; sintranje; notranja oksidacija; mikrostruktura

 
Vsi prispevki avtorja: 
Številka revije: