Neželeni učinki zdravil - koliko informacij si bolniki želijo od zdravnika družinske medicine in koliko jih dejansko dobij

Neželeni učinki zdravil – koliko informacij si bolniki želijo od zdravnika družinske medicine in koliko jih dejansko dobijo

How Much Do Patients Really Want to Know and how much they get about Medication adverse Effects from the Family physician?

ANALI PAZU 11(2021)  Št./No. 1-2   strani/pages 8-15

Celotno besedilo/Full text (PDF)

Povzetek: Napredek v medicini in splošni družbeni razvoj, vplivata na podaljšanje življenjske dobe. Posledično to pomeni tudi večanje števila bolnikov s kroničnimi boleznimi, zaradi česar narašča število predpisanih zdravil. Uspešnost zdravljenja je v veliki meri odvisna od adherence bolnika do zdravil. Namen raziskave je bil ugotoviti koliko informacij o zdravilih bolniki želijo in koliko jih od zdravnikov dejansko dobijo. Izvedli smo presečno raziskavo. 528 pacientov (238 moških in 290 žensk) je v 51 ambulantah družinske medicine po Sloveniji med junijem 2017 in januarjem 2018, pred pregledom pri zdravniku družinske medicine izpolnilo validiran vprašalnik in ga oddalo medicinski sestri. Razdelili smo 1020 vprašalnikov, odzivnost je bila 53,7%. V analizo je bilo zajetih 238 (45,1 %) moških in 290 (54,9 %) žensk. 53,8 % bolnikom izbrani zdravnik vedno razloži morebitne neželene učinke predpisanega zdravila. 79,7 % bolnikov želi slišati informacije o neželenih učinkih zdravil od svojega zdravnika. Vse neželene učinke zdravil, ne glede na to, kako redki so, želi slišati 42 % vprašanih. Starejši želijo dobiti statistično značilno več informacij o stranskih učinkih zdravil (p = 0,001). V starostni skupini nad 65 let je 54,1 % bolnikov izrazilo interes, da jih zdravnik seznani z vsemi neželenimi učinki zdravil, medtem ko je bil v najmlajši starostni skupini 18–35 let interes za to veliko nižji (29,9 %). Ugotovili smo, da se več kot polovica anketiranih želi pogovoriti o neželenih učinkih zdravil s svojim zdravnikom. Zaradi strahu pred neželenimi učinki zdravil kar 31,5% bolnikov preneha ali sploh ne jemlje predpisanih zdravil. Izobraževanju in opolnomočenju bolnikov bo v prihodnje potrebno nameniti več pozornosti v ambulantah zdravnikov družinske medicine. Intenziviranje sodelovanja s kliničnim farmacevtom lahko v prihodnosti izboljša osveščenost populacije o pomenu poznavanja neželenih učinkov zdravil.

Ključne besede: neželeni učinki zdravil; bolniki; količina informacij; družinska medicina.

Abstract: Advances in medicine and general social development have an impact on extending life expectancy. Consequently, this also translates into an increase in the number of patients with chronic diseases, leading to an increase in the number of prescribed medications. The success of treatment depends largely on the patient’s adherence to medication. The purpose of the study was to determine how much information about medicines patients want and how much they get from physicians. We conducted a cross-sectional survey. 528 patients (238 male and 290 female) completed a validated questionnaire and submitted it to a nurse in 51 family medicine clinics across Slovenia between June 2017 and January 2018. We distributed 1020 questionnaires; the response rate was 53.7%. The analysis included 238 (45.1%) males and 290 (54.9%) females. 53.8 % of the patients were always informed about the adverse effects of medications by their family physician (FP). 79.7% of patients want to hear information about their side effects from their FP. 42% of respondents want to hear all the side effects of medicines, no matter how rare they are. Elderly participants want to get statistically significant more information about the side effects of drugs (p = 0.001). In the 65+ age group, 54.1% of patients expressed an interest in being informed by their physician of all the side effects of medicines, while in the youngest 18-35 age group the interest was much lower (29.9%). We found that more than half of responders wanted to discuss the adverse effects with their FP. Due to fear of adverse effects, as many as 31.5% of patients discontinue or do not take prescribed medication at all. Patients’ education and empowerment will need to receive more attention in the outpatient clinics of FPs in the future. Intensifying the collaboration with a clinical pharmacist may improve in the future the public’s awareness of the importance of knowing the adverse effects of medicines.

Key words: adverse effects of medications; patients; amount of information’s; family medicine.

Vsi prispevki avtorja: 
Številka revije: