Nanotehnologija kot tehnologija prihodnosti, problematika nanoodpadkov/ Nanotechnology as the technology of the future, nanowaste problems

ANALI PAZU 10(2020) Št./No. 1-2    strani/pages 41-44

Celotno besedilo/Full text  (pdf)

Povzetek: V prispevku predstavljamo nanotehnologijo kot vejo znanosti in inženirstva, ki je osredotočena na materiale z vsaj eno dimenzijo velikosti pod 100 nm. Nanotehnologija obravnava razumevanje materialov ali procesov na nano nivoju. Nanomateriali so lahko v obliki nanodelcev, nanocevi, nanopiramid idr. ter imajo drugačne lastnosti v primerjavi z materiali običajnih dimenzij. Njihove spremenjene fizikalno-kemijske lastnosti prvenstveno izvirajo iz velikega razmerja med površino in volumnom, kar se odraža v njihovi visoki površinski aktivnosti. Zaradi teh lastnosti se lahko uporabljajo na različnih področjih (elektronika, kemija, biotehnologija, medicina). Na podlagi tega dejstva je nanotehnologija širok izraz, ki zajema številna področja znanosti, raziskav in tehnologije.

Ključne besede: nanotehnologija, nanomateriali, lastnosti, nanoodpadki.

Abstract: In this paper, we present Nanotechnology, which is a branch of science and engineering focused on materials with at least one dimension below 100 nm. It involves the understanding of materials or processes on the "nano" scale. Nanomaterials, in the form of nanoparticles, nanotubes, nanopyramids, etc., have different properties compared to materials with ordinary dimensions. They have altered physical and chemical properties, which come from the large surface-to-volume ratio. This is reflected in their high surface activity and, because of this, they are useful in various fields (Electronics, Chemistry, Biotechnology, Medicine). Based on this fact, Nanotechnology is a broad term that covers many areas of science, research and technology.

Key words: nanotechnology, nanomaterials, properties, nanowaste.

Vsi prispevki avtorja: 
Številka revije: