Theoretical calculation of stress for the start of stress induced martensitic phase transformation in the Shape Memory Alloys NiTi / Teoretični izračun napetosti za začetek napetostne martenzitne fazne transformacije v zlitinah s spominom oblike NiTi

Janko Ferčec, Rebeka Rudolf
 
ANALI PAZU, 3 (2013), št. / No. 2, strani / pages 75-78
Celotno besedilo / Full text (PDF)

Abstract: The Shape Memory Alloy Nickel – Titanium NiTi is characterized by particular thermo-mechanical behaviour. Namely, the NiTi alloy showed above the temperature where the fully austenitic phase behaviour has superelasticity. Superelastic behaviour is a property of the material and means that the material during the loading at a given stress causes the diffusion-less phase transformation from austenite to martensite. In doing so, a small rise in stress in the material causes changed elongation. The value for the beginning of transformation in the Shape Memory Alloy NiTi is highly dependent on the method of loading. Under tensile and compressive loading, asymmetrical stress occurs.
In the present work we showed experimentally determined stress for the start of the transformation at tension loading and the theoretical calculation of the stress to start the transformation for compressive and shear loading.
Key words: NiTi alloys, shape memory, superelasticity, stress.
 
Povzetek: Za nikelj – titanove  (NiTi) zlitine s spominom oblike je značilno posebno termo-mehansko vedenje. Zlitine NiTi kažejo nad temperaturo, kjer imajo popolno avstenitno fazo, superelastično vedenje. Superelatično vedenje je lastnost materiala in pomeni, da pride v materialu med obremenjevanjem pri določeni napetosti do brez-difuzijske fazne transformacije iz avstenita v martenzit. Pri tem se v materialu izredno spremeni raztezek ob relativno majhnem naraščanju napetosti. Vrednost začetka transformacije v zlitini s spominom oblike NiTi je izredno odvisna od načina obremenitve. Pri natezni in tlačni obremenitvi pride do asimetrije. 
V predstavljenem delu je prikazana eksperimentalno določena napetost za potek transformacije pri obremenitvi na nateg in teoretični izračun napetosti za začetek transformacije pri tlačni in strižni obremenitvi.
Ključne besede: NiTi zlitine, spomin oblike, superelastičnost, napetost.
 
 

Vsi prispevki avtorja: 
Številka revije: