Merjenje podobnosti (označenih) podatkovnih tabel / Measuring similarity of (annotated) data tables

Melita Hajdinjak

Anali PAZU, 2 (2012), št. / No. 1, strani / pages 2-5
Celotno besedilo / Full text (PDF)

Povzetek: V članku predlagamo mero podobnosti klasičnih relacij oziroma podatkovnih tabel. Dobimo jo kot posplošitev Egli-Milnerjeve urejenosti in Hausdorffove metrike. Ta mera omogoča, da primerjamo različne podatkovne tabele. Mero podobnosti klasičnih relacij poskušamo razširiti na D-relacije, imenovane tudi relacije s podobnostmi, ki posplošujejo veliko skupino označenih relacij. V splošni obliki takšne mere zdaj nastopa še funkcija, ki meri podobnost označb. Izpostavimo lastnosti, ki naj jim ta funkcija zadošča, in poiščemo ustrezno obliko funkcije v primeru nekaterih posebnih označevalnih domen.
Ključne besede: relacijska algebra; mera podobnosti; označene relacije; De Morganov okvir; Egli-Milnerjeva urejenost; Hausdorffova razdalja

Abstract: We propose a measure of similarity for classical relations or data tables. It is obtained as a generalization of the Egli-Milner ordering and the Hausdorff metric. This measure allows us to compare different data tables. We attempt to extend the measure from classical relations to D-relations, also called relations with similarities, which generalize a large group of annotated relations. The general form of such a measure now contains a function for comparing annotations. We expose some properties of the annotation-comparing function and find suitable candidates in the case of some special annotation domains.
Keywords: relational algebra; similarity measure; annotated relation; De Morgan frame; Egli-Milner ordering; Hausdorff distance

 

Vsi prispevki avtorja: 
Številka revije: