Meje stabilnosti vibracij pri struženju / Stability boundaries of chatter vibrations in turning

ANALI PAZU, 8 (2018), št. / No. 1-2, strani / pages 26-32

Celotno besedilo / Full text (PDF)

 

Povzetek: V članku je obravnavan model samovzbujenih vibracij v procesu struženja z eno prostostno stopnjo, ki sestoji iz regulacijske strukture z direktno vejo, primarno povratno zvezo in regenerativno povratno zvezo. Direktna veja služi za modeliranje dinamike procesa odrezavanja in strukturne dinamike. Regenerativna povratna zveza služi za modeliranje časovne zakasnitve, ki v procesu odrezavanja nastaja zaradi vrtenja obdelovanca. Vibracije pri struženju nastanejo, ko postane regulacijska struktura nestabilna in neugodno vplivajo na kvaliteto procesa odrezavanja (groba površina in slaba dimenzijska natančnost obdelovanca). Prav tako pa povzročajo hitro obrabo rezalnega orodja in celo možno poškodbo stružnice. V prispevku je izpeljana vodilna diferencialna enačba vibracij v procesu struženja, ki jo rešujemo z novo metodo koračnega harmonskega ravnovesja (MKHR). S pomočjo te metode konstruiramo stabilnostni diagram procesa struženja, ki z določitvijo stabilnih področij zagotavlja optimalne pogoje struženja pri spremenljivi hitrosti vretena.

Ključne besede: struženje; proces odrezovanja; regenerativni model; koračna metoda harmonskega ravnovesja, stabilnostni diagram

 

Abstract: The paper treats a model of self-excited vibrations in the turning process with one degree of freedom by applying the control structure, which consists of the forward branch, primary feedback and the regenerative feedback. The dynamics of cutting process and the structural dynamics are modeled in the forward branch of the control structure. The time delay, which is an inherent phenomenon of the cutting process and occurs due to the workpiece revolutions is modeled in the regenerative feedback. Vibrations in turning emanate, when the control structure becomes unstable and adversely affect the quality of the cutting process with rough surface and poor dimension accuracy. Vibrations can cause a rapid deterioration of the cutting tool and the possible damage of the lathe. In the paper, the governing delayed differential equation of vibrations in turning process is derived, which is solved by the novel incremental harmonic balance method (IHB method). By means of the proposed method, the stability chart of the turning process is constructed, which in stable areas ensures optimal conditions of turning at variable spindle speed.

Keywords: turning; cutting process; regenerative model, incremental harmonic balance method, stability chart

Vsi prispevki avtorja: 
Številka revije: