Vrednotenje vpliva onesnaženosti zunanjega zraka na zdravje otrok – primer Zagorja ob Savi / Evaluation of Outdoor Air Pollution Impact on Children's Health - Zagorje ob Savi Case

Andreja Kukec, Jerneja Farkaš-Lainščak, Lijana Zaletel-Kragelj

ANALI PAZU, 4 (2014), št. / No. 1, strani / pages 52-58
Celotno besedilo / Full text (PDF)

Izvleček: Onesnaženost zunanjega zraka predstavlja danes velik javnozdravstveni problem. Ena izmed najbolj ogroženih populacijskih skupin v povezavi z onesnaženostjo zunanjega zraka so otroci. Namen naše raziskave je bil oceniti časovno povezanost med številom obiskov otrok zaradi bolezni dihal in onesnaženostjo zunanjega zraka v občini Zagorje ob Savi. Ekološka študija časovnega trenda je bila izvedena za obdobje od 1. januarja 2006 do 31. decembra 2011. Opazovana populacijska skupina so bili otroci stari od 1 do 11 let s stalnim prebivališčem v občini Zagorje ob Savi, ki so zaradi bolezni dihal obiskali zdravstveni dom. Imisijske podatke smo pridobili iz stalne merilne postaje v občini Zagorje ob Savi. Za oceno povezanosti med opazovanim zdravstvenim izidom, pojasnjevalnimi spremenljivkami in pojasnjevalnimi dejavniki smo uporabili Poissonov regresijski model. Rezultati modela z več onesnaževali kažejo, da je v občini Zagorje ob Savi pozitivna časovna povezanost med številom obiskov in koncentracijo prašnih delcev premera 10 mikrometrov (p<0,001) ter koncentracijo ozona  (p=0,003).
Ključne besede: onesnaženost zunanjega zraka, bolezni dihal, otroci, prašni delci, ozon.

Abstract: Outdoor air pollution is one of major public health concerns of today. Regarding outdoor air pollution, children are one of the most vulnerable groups. The aim of our study was to assess temporal association between number of consultations due to respiratory diseases in children and outdoor air pollution in municipality of Zagorje ob Savi. A time-trend ecological study was carried out for the period between January 1, 2006 and December 31, 2011. The study population consisted of children, aged 1-11 years, residing in the municipality of Zagorje ob Savi, who visited the Community Health Centre due to respiratory diseases. Immission data were obtained from the fixed measuring station in the municipality of Zagorje ob Savi. The association between the observed outcome, explanatory factors and covariates was analysed using Poisson regression model. The results of multi-pollutant model showed that in municipality of Zagorje ob Savi is a positive temporal association between the number of consultations and concentration of particulate matter 10 micrometers in diameter (p<0.001) and concentration of ozone (p=0.003).
Key words: outdoor air pollution, respiratory diseases, children, particulate matter, ozone. 

Številka revije: