»Rojenje« slovenskih občin / Clustering of Slovenian Municipalities

Melita Hajdinjak

ANALI PAZU4 (2014), št. / No. 1, strani / pages 20-26
Celotno besedilo / Full text (PDF)

Povzetek: Slovenske občine pojmujemo kot objekte z različnimi statističnimi lastnostmi in jih glede na več sorodnih lastnosti hkrati samodejno razvrstimo v skupine oziroma roje. Obstoj, število in sestava rojev so pokazatelji razlik in podobnosti med občinami ter centralizacije oziroma marginalizacije slovenskega ozemlja. Dobljena kategorizacija občin se odlikuje po jasno ločenih skupinah, med katerimi »negativno« izstopajo občine v severovzhodnem delu Slovenije, predvsem v Pomurju. Izsledki lahko pomagajo pri smiselnem povezovanju občin v večja območja.
Ključne besede: statistika slovenskih občin, rojenje vzorcev, postopek K-tih povprečij.

Abstract: We observe the municipalities of Slovenia as objects with different statistical properties and classify them into groups or clusters according to several related properties. The existence, number and structure of clusters show differences and similarities between municipalities as well as a centralization or marginalization of the Slovenian territory. The obtained categorization of municipalities is made of clearly separated groups, in which the north-eastern part of Slovenia, especially Pomurje, shows a »negative« position. Our results could help linking the municipalities into reasonable bigger regions.
Key words: statistics of Slovenian municipalities, cluster analysis, k-means clustering. 

Vsi prispevki avtorja: 
Številka revije: